Algemene voorwaarden
Specialflowerbulbs.com

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Specialflowerbulbs.com: de ondernemer vermeld in artikel 2, dan wel diens rechtsopvolger;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst met betrekking tot de levering van bollen, gewassen, zaden of andere tuinartikelen aangaat met Specialflowerbulbs.com;
Wederpartij: een Consument, dan wel een natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst met betrekking tot de levering van bollen, gewassen, zaden of andere tuinartikelen aangaat met Specialflowerbulbs.com
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Specialflowerbulbs.com georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Specialflowerbulbs.com
Bezoekadres:
Zandlaan 4
2181 HS Hillegom
Telefoonnummer: 06-28468463
E-mailadres: info@specialflowerbulbs.com

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Specialflowerbulbs.com en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Specialflowerbulbs.com en zijn wederpartij.
De toepasselijkheid van de door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Door het enkele feit van het aangaan van een overeenkomst, doet de wederpartij afstand van eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend onderhavige voorwaarden van toepassing zijn.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden Specialflowerbulbs.com slechts, indien en voor zover door Specialflowerbulbs.com schriftelijk bevestigd.
In het geval de algemene voorwaarden en een overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de overeenkomst.

Artikel 4 – Het aanbod
De presentatie van onze producten op de website is een vrijblijvende uitnodiging voor de wederpartij om bij Specialflowerbulbs.com producten te bestellen. Kennelijke vergissingen of fouten in de presentatie van de producten binden Specialflowerbulbs.com niet.
Met het versturen van de bestelling doet de wederpartij een bindende offerte voor het sluiten van een koopovereenkomst. Deze offerte wordt door Specialflowerbulbs.com aanvaard door levering van de bestelde producten. Het staat Specialflowerbulbs.com vrij een bestelling al dan niet te aanvaarden. Als Specialflowerbulbs.com een bestelling niet uitvoert, wordt dit onmiddellijk aan u medegedeeld.
Nabestellingen worden als een nieuwe order beschouwd.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 5 – De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod.
Specialflowerbulbs.com kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Specialflowerbulbs.com op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten aan consumenten
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een termijn van veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Specialflowerbulbs.com retourneren, conform de door Specialflowerbulbs.com verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De consument kan zijn herroepingsrecht uitoefenen door Specialflowerbulbs.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. een per post verstuurde brief, fax of e-mail) te informeren over de beslissing om de overeenkomst met Specialflowerbulbs.com te herroepen. De consument kan hiervoor het onder aan de pagina bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te komen volstaat de mededeling betreffende de uitoefening van het recht van herroeping.

Artikel 7 – Gevolgen in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending, welke worden geraamd op EUR 6,75 voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Specialflowerbulbs.com dit bedrag, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een ander type levering dan het door ons aangeboden goedkoopste type standaardlevering), zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Voor deze terugbetaling zal hetzelfde betaalmiddel gebruikt worden als dat de consument bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij met u nadrukkelijk iets anders overeen is gekomen, in elk geval zal deze terugbetaling voor de consument geen extra kosten met zich brengen.
Specialflowerbulbs.com kan de terugbetaling weigeren tot de producten zijn teruggestuurd, dan wel de consument kan aantonen dat de producten zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
De consument dient de producten onverwijld en in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst door mededeling aan Specialflowerbulbs.com is herroepen, aan Specialflowerbulbs.com te retourneren of te overhandigen. De termijn van herroeping wordt nagekomen indien u de goederen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
De wederpartij die geen consument is, heeft geen herroepingsrecht.
Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Specialflowerbulbs.com alleen worden uitgesloten indien Specialflowerbulbs.com dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
die door Specialflowerbulbs.com tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
die snel kunnen bederven of verouderen;
als niet kan worden voldaan aan de eisen genoemd in artikel 6 lid 2.

Artikel 9 – De prijs en kosten van verzending
Alle prijzen luiden in euro en zijn inclusief BTW.
Prijzen gelden tot 30 november 2018. Tot die tijd worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
Verzending geschiedt via PostNL of een andere pakketdienst. Voor bestelling binnen Nederland, met een waarde onder € 70,- is Specialflowerbulbs.com genoodzaakt € 6,95 in rekening te brengen voor de vracht en verpakking. Voor bestellingen met een waarde boven € 70,- en met een afleveradres in Nederland, neemt Specialflowerbulbs.com deze kosten voor zijn rekening.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
Specialflowerbulbs.com staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Specialflowerbulbs.com levert uitsluitend eerste grootte, tenzij anders op de website wordt aangegeven.
Bij iedere bestelling treft u een cultuurbeschrijving per species, cultivar of hybride aan. De wederpartij wordt geacht deze aanwijzingen op te volgen.
Klachten over vermeende soor tonechtheid, tijdens de aanvang van de bloei waargenomen, dienen onverwijld schriftelijk te worden gemeld. Een vergoeding zal nooit meer bedragen dan de factuurwaarde. Specialflowerbulbs.com staat niet in voor hergroei.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
Specialflowerbulbs.com zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt, met dien verstande dat leveringen uitsluitend plaats vinden binnen de aangesloten EU landen.
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, zal Specialflowerbulbs.com geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is aangegeven. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan bericht.
In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding conform het vorige lid zal Specialflowerbulbs.com het terug te betalen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
In het assortiment bevinden zich enige soorten die schaars zijn, hetgeen in de betreffende omschrijving wordt aangegeven. Bestellingen van die producten worden in volgorde van binnenkomst verwerkt. Indien een artikel is uitverkocht, geldt het overige door u bestelde als zijnde de definitieve bestelling.
Indien een soort is uitverkocht, behouden wij ons het recht om hiervoor een gelijkwaardig soort te leveren. Als u hier niet mee instemt graag melden bij uw bestelling.
De eigendom van de geleverde producten gaat pas op de wederpartij over, zodra deze aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten grondslag liggende overeenkomst en eerder gesloten overeenkomsten, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan. De wederpartij kan slechts over de producten beschikken ten behoeve van eigen gebruik. Bij niet voldoen aan de betalingsverplichtingen of, indien er gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, is Specialflowerbulbs.com op ieder moment gerechtigd de producten terug te nemen.
Een beroep op overmacht kan Specialflowerbulbs.com van zijn verplichting tot levering op grond van een gedane bestelling ontheffen.

Artikel 12 – Betaling
De verschuldigde bedragen dienen door de wederpartij te worden voldaan middels betaling via iDeal.
De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Specialflowerbulbs.com te melden.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
Indien Specialflowerbulbs.com aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de betreffende aansprakelijkheidsverzekering van Specialflowerbulbs.com in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
Indien om welke reden dan ook de bovengenoemde verzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Specialflowerbulbs.com beperkt tot het met betrekking tot de betreffende aankoop gefactureerde bedrag.
Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de wederpartij met de schade en met Specialflowerbulbs.com als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

Artikel 14 – Klachtenregeling
Eventuele klachten, voor wat betreft gebreken en tekorten, moeten binnen vijf dagen na ontvangst van het pakket (de pakketten) schriftelijk, waaronder mede verstaan per e-mail, worden gemeld. Het gebrek of tekort dient door de wederpartij volledig en duidelijk te worden omschreven. Uw e-mail kunt u richten aan: info@specialflowerbulbs.com of per post aan Specialflowerbulbs.com correspondentieadres.
Bij Specialflowerbulbs.com ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Specialflowerbulbs.com binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen
Op de rechtsverhouding tussen Specialflowerbulbs.com en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, voortvloeiende uit de overeenkomst tussen Specialflowerbulbs.com en de wederpartij, dan wel voortvloeiende uit de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Haarlem.

Artikel 16 – Privacy- en Cookiebeleid
Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden gaat u ook akkoord met ons privacy-en cookiebeleid. U kunt deze gegevens vinden onder service.

Heeft u vragen over onze collectie?

Neem gerust contact met ons op, onze medewerkers staan voor u klaar!